വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ്

കേരള സർക്കാർ  

100

ദിനങ്ങൾ പദ്ധതികൾ 

ഇ - കേരളം പദ്ധതി

ഇന്റർനെറ്റ് അധിഷ്ഠിത കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ പദ്ധതി

 

പദ്ധതി നിർവഹണം 

കേരള സ്റ്റേറ്റ് റൂട്രോണിക്‌സ് 

ജനുവരി 2021

മട്ടന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം 

 

രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം

Address

 

Kerala State Rutronix

C-11, Padmasree,

Elankom Gardens
Vellayambalam,

Sasthamangalam P.O 
Thiruvananthapuram - 695010

Kerala, India

e-mail: md@keralastaterutronix.com

        

                         @2020 |  All Rights Reserved  | Designed and developed by ToySmiths - 🅜🅐 | Bizleaf