വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

247

കൊല്ലം

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

ബീനശ്രീ ജെ. ആർ.

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

ശ്രീനന്ദനം, പഴയചന്ത, കല്ലറ പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം

3. ഫോൺ നമ്പർ

9496468055

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

ഗൈഡൻസ് പി.എസ്.സി. കോച്ചിംഗ്

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

കടയ്ക്കൽ

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

വ്യക്തിഗത സ്ഥാപനങ്ങൾ

8. പിൻ കോഡ്

691536

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

കടയ്ക്കൽ

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

400 മീറ്റർ

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

ചടയമംഗലം

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

കടയ്ക്കൽ

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

-

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

-

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

200 മീറ്റർ

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

BANK NAME: STATE BANK OF INDIA, EAST FORT, THRISSUR DATE: 22-01-2021 IMPS REF No. 102209771645, AMOUNT: Rs.1785

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

1200

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

ഡെസ്ക് - 30, ബെഞ്ച് - 30

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

കമ്പ്യൂട്ടർ - 2, വൈറ്റ് ബോർഡ് - 2

21. ശൗചാലയം 

ഉണ്ട്

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

5

23. ലൈബ്രറി 

ഉണ്ട്

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

ഉണ്ട്

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

ഉണ്ട്

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം