വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

89

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

പി.വി വിനോദ്

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

പ്രസിഡണ്ട് അന്നമനട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

3. ഫോൺ നമ്പർ

9496046168

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

മികവിന്റെa കേന്ദ്രം

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

അന്നമനട

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

പഞ്ചായത്തിന്റെa ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളത്

8. പിൻ കോഡ്

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

അന്നമനട ബസ് സ്റ്റാൻറ്,കൊരട്ടി റയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

ബസ് സ്റ്റാൻ്‍റ്-0 കി.മി,റയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ-5 കി.മി

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

കൊടുങ്ങല്ലൂർ

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

മാള സ്റ്റേഷൻ

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

ബാധകമല്ല

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

ഹയർ സെക്കൻ‍ററി സ്കൂൾ-3 എണ്ണം,യു.പി സ്കൂൾ-2 എണ്ണം,എൽ.പി.സ്കൂൾ-3 എണ്ണം

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

9496046169

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

ഒരേ കോമ്പൌണ്ടിൽ തന്നെയാണ്

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

1785/- കേരള ബാങ്ക് അന്നമനട ബ്രാഞ്ച്,UTR NO-THRSN21013777643 dt-13/01/2021

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

NA

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

NA

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

NA

21. ശൗചാലയം 

NA

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

NA`

23. ലൈബ്രറി 

NA

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

NA

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

NA

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം