വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

455

KOZHIKODE

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

RASHEED

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

KOTTAYIL HOUSE, CHERAPURAM PO,673507

3. ഫോൺ നമ്പർ

9447836103

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

AKSHAYA

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

VELOM

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

AKSHAYA

8. പിൻ കോഡ്

673507

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

KUTTIADY BUSTAND,VADAKARA RAILWAY STATION

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

6KM

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

KUTTIADY

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

KUTTIADY

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

I T MISSION

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

LPS --11, UPS--2,HSS--1

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

1.5

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

GOOGLE PAY

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

600SQFT

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

25 CHAIR, 6 CABIN 10 BENCH,10DUSK

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

PC --5, LAP--5 , PROJECTOR --1, WHITE BOARD --5

21. ശൗചാലയം 

YES

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

6 TRAINERS

23. ലൈബ്രറി 

YES

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

YES

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

PRINTR -5, SCANER --5

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം