വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

217

THRISSUR

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

SAJITHA MAJEED

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

PUNNILATH HOUSE,KOOLIMUTTAM POST

3. ഫോൺ നമ്പർ

9497733923

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

AMUPS KOOLIMUTTAM

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

MATHILAKAM PANCHAYATH

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

AIDED SCHOOL (UP)

8. പിൻ കോഡ്

680691

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

MATHILAKAM BUS STAND,IRIJNALAKUDA RAILWAY STATION

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

BUS STAND(3KM),RAILWAY STATION(17KM)

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

KAIPAMANGALAM

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

MATHILAKAM

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

NIL

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

13 SCHOOLS

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

9496046157

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

5 KM

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

Rs.1785 (ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED AND EIGHTY FIVE ONLY),DD NUMBER-636387(BANK OF BARODA)

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

5600 SQUARE FEET

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

100 DESK,100 BENCH

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

10 COMPUTER
6 LAPTOP
3 PROJECTOR
6 LED TV
9 WHITE BOARD

21. ശൗചാലയം 

7 TOILET,URINAL-1(FOR 10 PERSON)

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

5(DEGREE AND MASTER'S DEGREE)

23. ലൈബ്രറി 

SCHOOL LIBRARY

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

YES

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

YES

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം