വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

473

Pathanamthitta

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

Aby Abraham

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

Mundaplackel house

3. ഫോൺ നമ്പർ

9562676484

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

Career Point College

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

Pathanamthitta

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

Tutorial institute

8. പിൻ കോഡ്

689645

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

Pathanamthitta

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

2km

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

Aranmula

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

Pathanamthitta

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

NSDC

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

R3-16152/17

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

1km

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

Rs-1785/-

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

1250sqft

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

Students chair 25,desk bench 30 set, teacher tables &chair 7.

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

Project room -1
Computer -6
Class room with white board-6

21. ശൗചാലയം 

2

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

2

23. ലൈബ്രറി 

No

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

Yes

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

Yes

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം