വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

508

Kannur

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

The Principal

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

Don Bosco Arts and Science College

3. ഫോൺ നമ്പർ

0490 2426014; 9961200787

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

Don Bosco Arts and Science College

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

Ayyankunnu

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

College

8. പിൻ കോഡ്

670706

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

Angadikadavu / Kannur

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

100 metres / 55 KM

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

Peravoor

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

Karikottakari

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

Kannur University

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

1 HSS, 1 College

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

9496049140

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

1 KM

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

Rs 1785/ Federal Bank, Vallithode \, Transaction ID - FB11500 dated 30 Jan 2021 from Account No. 2347

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

90,000 sq.ft.

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

60 class rooms, 350 desks and benches, 150 tables, 1000 chairs

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

60 computers

21. ശൗചാലയം 

60 toilets

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

100

23. ലൈബ്രറി 

Yes

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

Yes

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

Yes

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം