വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

518

KOZHIKODE

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

RASHEED KC

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

MURIYANAL,KUNNAMANGALAM

3. ഫോൺ നമ്പർ

9447393661

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

DOT COMPUTER SOLUTIONS

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

KOZHIKODE CORPORATION

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

COMPUTRE TRAINING INSTITUTE

8. പിൻ കോഡ്

673004

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

KOZHIKODE ,KOZHIKODE

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

500MTR,1.5KMTR

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

KOZHIKODE NORTH

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

KASABA

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

KERALA STATE RUTRONIX

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

1 COLLEGE ,3 HIGHER SECONDARY SCHOOLS

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

4952365388

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

1.5KMTR

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

TRANSACTION ID 210251528578, 25-01-21, 4.02PM , RS 1785, FEDERAL BANK

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

1500SQFT

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

PAD CHAIRES

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

13 COMPUTER, PROJECTOR

21. ശൗചാലയം 

YES

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

DIPLOMA,DEGREE

23. ലൈബ്രറി 

NO

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

YES

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

YES

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം