വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

398

KOZHIKODE

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

ASHRAF KOTTALAYIL

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

KOTTALAYIL(HOUSE), VANIMAL(POST), KALLACHI(VIA),673506

3. ഫോൺ നമ്പർ

9447543788

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

FOCUS VANIMAL

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

VANIMAL

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനം

8. പിൻ കോഡ്

673506

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

NADAPURAM

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

6 KM

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

NADAPURAM

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

VALAYAM

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

നിലവില്‍‌ അഫിലിയേഷന്‍ ഇല്ല

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

2 HSS, 1 HS, 3 UP, 8 LP, 2 PARALLEL COLLEGE, 2 WOMENS COLLEGE

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

9496048121

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

100 MTR

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

SBI KALLACHI, 25/01/2021

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

800

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

ഉണ്ട്

21. ശൗചാലയം 

ഉണ്ട്

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

23. ലൈബ്രറി 

ഉണ്ട്

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

ഉണ്ട്

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

ഉണ്ട്

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം