വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

276

THRISSUR

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

SEENA PRAKASH

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

MOOKOLA HOUSE, VELUR, THRISSUR

3. ഫോൺ നമ്പർ

8943772525

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

GLOBAL IT COMPUTER EDUCATION

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

CHOONDAL GRAMA PANCHAYATH

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

COMPUTER EDUCATION CENTRE, KECHERY

8. പിൻ കോഡ്

680501

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

KECHERY (BUS STAND), GURUVAYUR( RAILWAY STATION)

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

1KM, 7KM

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

MANALOOR

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

KUNNAMKULAM

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

KERALA STATE RUTRONIX (IT KERALA)

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

4 SCHOOLS

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

9745302719

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

1/2 KM

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

INDIAN OVERSEAS BANK , KECHERY, 22/01/2021, UTR NO. IOBAN21022480729, AMOUNT 1785/-

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

1200 Sq ft

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

COMPUTER TABLE -5, FIXED LONG TABLE 5 ( WITH 25 COMPUTER)

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

COMPUTER 18
WHITE BOARD 2

21. ശൗചാലയം 

2

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

FACULTY -3
B COM WITH PDCFA
DIPLOMA IN COMPUTER ENGINEERING
B A WITH PGDCA

23. ലൈബ്രറി 

1

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

BROAD BAND

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

CANON PRINTER AND PHOTOSTAT

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം