വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

128

MALAPPURAM

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

SHAMEER KALATHINGAL

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

SONA NIVAS, MUTHUR, TIRUR 676101

3. ഫോൺ നമ്പർ

9847300120

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

IHT COMPUTER COLLEGE-TIRUR

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

TIRUR

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

KERALA STATE RUTRONIX ATC

8. പിൻ കോഡ്

676101

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

TIRUR

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

1 KM

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

TIRUR

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

TIRUR

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

NA

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

22 NO.;S

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

9447348363

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

IKM

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

IOB TIRUR , 16/01/2021

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

4500 SQ FEET

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

100 BUNCH AND DESK
75 TABLE AND CHAIR

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

50 COMPUTER/ 2 PROJECTOR/ 15 WHITE BOARD

21. ശൗചാലയം 

4 BOYS/ 3 GIRLS

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

18 NO.'S
2 Mcom
6 Bcom
6 BA
1 ITI

23. ലൈബ്രറി 

yes

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

kerala vision broad band

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

5 printers/2 scanner

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം