വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

282

THRISSUR

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

MILU SUBRAHMANIAN

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

KATTILAPARAMBIL HOUSE, ELINJIPRA PO, CHOWKA,THRISSUR 680721

3. ഫോൺ നമ്പർ

7902839882

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

INNUNEELI SMARAKA VAYANASALA ARTS & SPORTS CLUB

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

CHALAKUDY MUNICIPALITY

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

ട്രസ്റ്റിന്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ

8. പിൻ കോഡ്

680721

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

CHALAKUDY

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

2.5KM

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

CHALAKUDY

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

CHALAKUDY

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

Kerala State Library Council Affiliation No. 7108/08/mkm, Kerala Youth Welfare Board Affiliation No. TSR/08/17/469, Nehru Yuvakendra Affiliation No. NYK(T)1024/2017/18

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

Chalakudy BVHSS,Chalakudy Girls HS,Vijayaraghavapuram HS,Chalakudy S.H.C. GHSS,Kottat St. Antony's. C GHS,Chalakudy Carmel HSS,Chalakudy East LPS,Chalakudy LPS (BTS),Chalakudy SHCGLPS,Chalakudy St. Marys LPS,West Chalakudy IRM LPS,Potta KEC UPS

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

9895143097

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

2KM

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

TRANSACTION ID:2021012211805441, REFERENCE ID:102216804701 ,DTD:22-01-2021

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

1117 SQ.FT

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

CHAIR-45no.s ,desk-5no.s ,bench-5no.s

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

COMPUTER-1 , PROJECTOR-1, WHITE BOARD-1

21. ശൗചാലയം 

AVAILABLE

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

3 mentors with post graduation
8 faculty with graduation
2 faculty with diploma

23. ലൈബ്രറി 

AVAILABLE

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

INTERNET -AVAILABLE, WEB CAM- NOT AVAILABLE

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

PRINTER-1,SCANNER-1

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം