വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

249

KASARGOD

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

SHYAM KUMAR.K

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

SANTHI NIVAS, IZHAKKUMKARA, AJANUR.P.O, ANANDASHRAM Via

3. ഫോൺ നമ്പർ

9207999120

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

INSTITUTE OF CAREER AND SKILL DEVELOPMENT

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

AJANUR

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

COMPUTER CENTRE

8. പിൻ കോഡ്

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

KANHANGAD

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

1.5 KM

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

HOSDURG

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

HOSDUTG

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

JAIN UNIVERSITY COURSES,IAS COCHING

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

AJANUR

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

9496049745

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

1 KM

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

UPI BANK TRANSFER ID.102210798304 CANARA BANK

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

1030 SFT

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

OFFICE FURNISHED

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

7 COMPUTER,PROJECTER TO BE INSTALLED,WHITE BOARD

21. ശൗചാലയം 

2

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

2

23. ലൈബ്രറി 

NIL

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

YES

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

YES

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം