വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

242

PALAKKAD

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

SOORYA MOHANDAS

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

KOPPULLIPARAMBIL HOUSE, PELECHIRAMKADU, KUZHALMANNAM PO, PALAKKAD

3. ഫോൺ നമ്പർ

8075275174

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

JNANA MANTRAS - ACADEMY OF SKILL EXCELLENCE

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

KUZHALMANNAM

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

വ്യക്തിഗത സ്ഥാപനങ്ങൾ

8. പിൻ കോഡ്

678702

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

KUZHALMANNAM BUS STAND

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

75 metre

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

ALATHUR

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

KUZHALMANNAM

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

NA

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

CAHSS COYALMANNAM, GOVT ITI, MODEL RESIDENTIAL POLY TECHNIC COLLEGE

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

9496047206

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

2 KM

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

TRANSACTION ID : 2021012111760306, DATE 21-JAN-2021, BANK-SOUTH INDIAN BANK, MOONUPEEDIKA BRANCH

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

1400

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

21. ശൗചാലയം 

2

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

23. ലൈബ്രറി 

1

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

YES

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം