വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

158

KASARAGOD

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

LEAD FOUNDATION

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

KUNNIL MOGRAL PUTHUR

3. ഫോൺ നമ്പർ

9895971627

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

LEAD FOUNDATION

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

MOGRAL PUTHUR

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

ട്രസ്റ്റിന്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ

8. പിൻ കോഡ്

671124

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

KASARAGOD RAILWAY STATION

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

500

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

KASARAGOD

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

KASARAGOD

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

NIL

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

GHSS MOGRAL PUTHUR SCHOOL

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

3KM

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

NIL

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

500

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

AVAILABLE

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

AVAILABLE

21. ശൗചാലയം 

NIL

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

4 DEGREE HOLDERS

23. ലൈബ്രറി 

NIL

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

AVAILABLE

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

AVAILABLE

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം