വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

78

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

ABDURAHIMAN.MP

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

MOTHIRAPEEDIKA HOUSE

3. ഫോൺ നമ്പർ

9745134852

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

MALABAR FINISHING SCHOOL

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

MUNICIPALITY

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

SKILL DEVELOPMENT CENTRE,COMPUTER CENTRE

8. പിൻ കോഡ്

679503

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

MUNICIPAL BUS STAND CHERPULASSERY,RAILWAY STATION SHORNUR:

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

STATION SHORNUR:17KM, BUS STAND :600METER

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

SHORNUR

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

CHERPULASSERY

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

BSS & CADD CENTRE CHENNAI

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

GOVT:HSS-1,GOVTVHSC*1,ARTS&SCIENCE COLLEGE-2,ITI-1 AND COMPUTER CENTRES-4

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

4662282238

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

0.6KM

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

FEDMOBILE TRANSFER ON 11/01/2021 Rs:1785 REF#10110726588

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

5000Sq FEET

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

80 CHAIRS,DESK 40

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

COMPUTER#47,PROJECTOR#2 &WHITE BOARD#6

21. ശൗചാലയം 

3+5

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

6 /DIPLOMA IN CIVIL,MECH AND ELECTRICAL

23. ലൈബ്രറി 

NO

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

YES

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

YES

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം