വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

264

PATHANAMTHITTA

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

Fr.Shinu Varghese Chamakalayil

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

Mar Ivanios ITI,Moonnukallu,Seethathodu P.O,Pathanamthitta

3. ഫോൺ നമ്പർ

9447592279

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

MAR IVANIOS INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

SEETHATHODU

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE

8. പിൻ കോഡ്

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

SEETHATHODU

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

1.5KM

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

KONNI

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

ANGAMOOZHY

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

NCVT

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

KRPM GHSS,SEETHATHODU,SAVHS,ANGAMOOZHY,MAR IVANIOS ITI

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

2KM

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

South Indian Bank ,Omalloor,Pathanmthitta, DD No. 855377

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

2.75 acres

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

1.Desk - 50
2. Bench - 50
3. Chair - 30
4.Computer Chair -25
5. Computer Table - 20
6. Office Table - 10
7. Vehicle - 2

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

Computer -15,Projctor - 1 , White Board- 5

21. ശൗചാലയം 

Ladies Toilet - 8, Gents -7

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

1.Yohannan G - Civil Engineering
2. Rosamma Joseph - BA Economics
3. Sanu Viswam - COPA
4. Rebin Abraham - Diploma in Computer Hard ware and Net work Engineering
5.Renjumol T. R -Surveyor
6. Jisha Vijayan - Architecture
7. Sumitha Shalu - MBA , BEd
8. Lekshmi Shaji - Computer TTC, Tally,DTP

23. ലൈബ്രറി 

Have Library

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

Computer Lab With Internet Facility

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

Printer -3, Scanner - 2

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം