വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

273

MALAPPURAM

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

P.P MOHAMMED YASEEN

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

PALAKKAVALAPPIL PANDARAVALAPPIL,MOULANA HOUSE,KUTTAYI,MANGALAM,MALAPPURAM DISTRICT,676562

3. ഫോൺ നമ്പർ

9048851396

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

MOULANA COLLEGE OF ARTS,SCIENCE&COMMERCE,CHENNARA

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

MANGALAM

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

COLLEGE

8. പിൻ കോഡ്

676561

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

TIRUR

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

10 KM

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

THAVANOOR

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

TIRUR

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

CALICUT UNIVERSITY AFFILIATION

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

LP SCHOOLS-6,UP SCHOOLS-5,HIGH SCHOOL-1,HIGHER SECONDARY SCHOOL-1,ARTS AND SCIENCE COLLEGE-1,BED COLLEGE-1,TTC COLLEGE-1

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

9496047963

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

2KM

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

UPI Transaction ID-102214242290, From: MOHAMMED ASLAM (South Indian Bank),kvmaslam30@okicici, Google Transaction ID:CICAgKCLhNXxUA

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

4000 SQ METER

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

CLASS ROOMS-35,BENCHES,DESKS, CHAIRS WITH WRITING BOARD Will be set at the time of beginning of the class.

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

COMPUTER-20,PROJECTOR-1,WHITE BOARD-1

21. ശൗചാലയം 

30

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

TRAINERS WILL APPOINT AFTER THE RECOGNITION

23. ലൈബ്രറി 

1

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

YES

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

PRINTER-2, SCANER-1

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം