വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

279

PALAKKAD

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

UMMER FAROOK

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

PANACHIKKAL HOUSE KAIPPURAM PO NADUVATTAM VIA

3. ഫോൺ നമ്പർ

9526078002

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

MUNAVVIRUL ISLAM MADRASA

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

THIRUVEGAPPURA

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

MADRASA

8. പിൻ കോഡ്

679304

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

PATTAMBI

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

15

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

PATTAMBI

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

KOPPAM

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

NILL

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

1 HIGH SCHOOL 3 U P SCHOOL 8 L P SCHOOL

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

9496047131

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

2

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

FEDARAL BANK VALANCHERY 18/01/2021

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

900

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

20

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

NILL

21. ശൗചാലയം 

YES

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

NILL

23. ലൈബ്രറി 

NILL

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

NILL

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

NILL

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം