വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

549

Kozhikode

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

Abdul Kader VP

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

vadakkinakath poyil (House),Parannur,Nrikkuni,Kozhikode,673585

3. ഫോൺ നമ്പർ

9446646763,9947866655

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

Narikkuni Arts and Science College - Narikkuni

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

Kakkoor Panjayath

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

Run by Registered Charitable Trust.

8. പിൻ കോഡ്

673585

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

Narikkuni Bus stand

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

1Km

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

Koduvally

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

Kakkoor Police station

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

English Medium School(CBSE Affiliated) , Malabar Pvt ITI (NCVT Affiliated and KGCE Affiliated)

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

Kuttamboor HSS,Pavandoor HSS,Pallithayam ALPS,Punnassery West ALPS,Karakkunn ALPS,Ramalloor LPS,P C Palam AUPS,Eenthad AMLPS,Nellikkun ALPS.

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

9496048199

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

Kakkoor Panjayath 5Km,Koduvally Muncipality 7Km,Kozhikode Corporation 20Km.

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

Trannsaction Referece Number: IMPS00150089264, Trannsaction Date :30/01/2021,Trannsaction Amount 1785/-,SBI -Narikkuni Branch Online Banking Transaction .

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

516.62 m²

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

40 Set Bench and desk,5 Office Shellf,Chair 25,Office Chair 5,Table 10.

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

Computer 25,Projector 5,White Board 10.

21. ശൗചാലയം 

10 Toilet

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

Computer Trainer 5 (Bca) ,Teachers 12 (PG,Bed/Degree Bed)

23. ലൈബ്രറി 

2 library

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

3 Inter-net Conection (BSNL Bharat Fiber FTTH Broadband )

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

8 Printer,5 Scaner.

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം