വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

211

Aolappuzha

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

SS Binu

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

Ambiliyil, Pazhaveedu PO

3. ഫോൺ നമ്പർ

9447597899

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

New Horizon

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

Ambalappuzha

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

Computer Centre

8. പിൻ കോഡ്

688561

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

Ambalappuzha

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

100mtr

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

100mtr

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

Ambalappuzha

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

Nil

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

1 college and 2 Higher Secondary schools

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

9496043647

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

100mtr

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

Paid Rs1785 through google pay Transaction Id 102019032728 on 20.1.2021

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

Just below 2000sqft

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

2 Revolving chairs,2 Office tables, 30 Chairs with writing board,8 executive chairs, 10 plastic chairs.

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

1

21. ശൗചാലയം 

1

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

2

23. ലൈബ്രറി 

Yes

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

bsnl

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

1

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം