വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

271

KOZHIKODE

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

RASHEED KC

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

KIZHAKKODAN CHALIL, MURIYANAL, KUNNAMANGALAM

3. ഫോൺ നമ്പർ

9447393661

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

REEDS INFO

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

NARIKKUNI

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

COMPUTER TRAINING CENTER

8. പിൻ കോഡ്

673585

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

NARIKKUNI

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

100 MTR

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

KODUVALLY

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

KODUVALLY

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

KERALA STATE RUTRONIX

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

0NE HIGHER SECONDARY SCHOOL

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

100 MTR

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

FEDERAL BANK , TRANSACTION ID 210227489140, SATE 22-01-2021

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

1700 SQ FT

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

DESK AND CHAIR

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

12 COMPUTER

21. ശൗചാലയം 

2

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

3 , DEFREE, PG

23. ലൈബ്രറി 

NO

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

YES

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

YES

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം