വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

159

KASARAGOD

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

SANTEETHA A.K.

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

SANGEETHAM, NSC BANK ROAD, KARUVACHERY, NILESHWAR

3. ഫോൺ നമ്പർ

null

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

SCHOLAR COLLEGE & COMPUTER ACADEMY

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

NILESHWAR MUNICIPALITY

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

PARALLEL COLLEGE

8. പിൻ കോഡ്

671314

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

NILESHWAR BUS STAND

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

30 meter

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

TRIKARIPUR

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

NILESHWAR POLICE STATION

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

NO

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

RAJAH'S HIGHER SECONDARY SCHOOL, VHSC KOTTAPPURAM, AGRICULTURE UNIVERSITY, BED CENTRES, KANNUR UNIVERSITY PG CENTRE

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

500 meter

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

Online Payment. A/c No: 21780200001388, Federal Bank Sastamangalam. Ref No: IRO5240067. Date:18-Jan-2021. Rs.1785.00 Transfer Type:QKT

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

College Area: 2500 sq.ft., Computer Centre Area: 1500 sq.ft.

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

Desk Bench: 150 Set, Chairs: 100, Office Table: 10 Nos., Shelf: 5 Nos

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

Computer: 10 Nos, Projector: 1 Nos, White Board: 5 nos.

21. ശൗചാലയം 

6 Nos.

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

20 Nos.
MA, MCOM, MSC, MCA, PGDCA

23. ലൈബ്രറി 

1

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

Yes

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

2

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം