വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

56

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

BENNY GEORGE

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

ST.MARYS SCHOOL OF NURSING AND TECHNOLOGY PAMBANAR ATC CODE -I 014, PAMBANAR PO, PEERMADE

3. ഫോൺ നമ്പർ

9961313770

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

ST. MARYS SCHOOL OF NURSING AND TECHNOLOGY PAMBANAR

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

PEERMADE

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

RUTRONIX AND AKSHAYA E CENTER

8. പിൻ കോഡ്

685531

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

PAMBANAR

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

100 METER

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

PEERMADE

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

PEERMADE

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

RUTRONIX, BSS

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

GHS PAMBANAR, CPM GHSS PEERMADE, SN COLLEGE PAMBANAR, ADITHYA COLLEGE 56TH MILE, MARIAN AND MBC COLLEGE KUTTIKKANAM

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

5 KM

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

ONLINE PAYMENT ON 11/01/2021 REFERENCE NUMBER IRO4636619 RS.1800

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

3000 SQ FT.

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

40 TABLES AND CHAIRS

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

12 COMPUTERS, 1 LCD PROJECTOR, 2 PRINTERS AND SCANNERS

21. ശൗചാലയം 

SEPERATE FOR BOYS AND GIRLS

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

1. B E IN COMPUTER ENGINEERING
2. M COM, MED AND DCA
3. BSC COMPUTER SCIENCE

23. ലൈബ്രറി 

1

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

BSNL BROADBAND

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

2 PRINTERS AND SCANNERS

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം