വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

235

Kozhikode

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

Sudhalakshmi

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

Ashwathi House,Ekarool,Unnikulam,Kozhikode

3. ഫോൺ നമ്പർ

7972111941

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

Sudha Arcade

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

Unnikulam Panchayat

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

Private Complex

8. പിൻ കോഡ്

673574

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

Ekarool , Quilandy

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

300m

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

Balussery

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

Balussery

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

NA

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

Govt UP School Unnikulam

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

1 km

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

Standard Chartered Bank A/c 27011128272,Kalyani Nagar Branch ,Pune ,21/01/2021

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

2 Rooms 450SQ FT

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

NO

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

NO

21. ശൗചാലയം 

Yes

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

NO

23. ലൈബ്രറി 

NO

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

NO

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

NO

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം