വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

86

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

JIJI THOMAS

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

PAKALOMATTOM, ALENCHERRY, YEROOR P.O

3. ഫോൺ നമ്പർ

9846756609

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

Teena Computers

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

Alayamon

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

Computer Centre

8. പിൻ കോഡ്

691320

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

Punalur

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

12

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

Punalur

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

Anchal

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

Rutronix

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

Govt HSS, Karukone,

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

9496041757

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

4 Km

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

21780200001388, ICICI Bank, Anchal, 13/01/2021

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

2800

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

20 Computer, Projector, 2 White Board

21. ശൗചാലയം 

Yes

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

4, Post Graduate, Graduate

23. ലൈബ്രറി 

Yes

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

Yes(FIber Net), Yes

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

Yes/Yes

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം