വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

252

Pathanamthitta

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

Fr Samuel Vilayil

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

Bodhana, Pushpagiri Road, Thukalassery, Thiruvalla

3. ഫോൺ നമ്പർ

4692606063

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

Tiruvalla Social Service Society

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

Thiruvalla Municipality

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

ട്രസ്റ്റിന്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ

8. പിൻ കോഡ്

689101

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

Thiruvalla Private Bus Stand

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

1.8km

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

Pathanamthitta

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

Thiruvalla

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

Society Registration

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

13 Schools , 3 Colleges, 2 Medical Colleges

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

3.1km

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

Fees Remmited Rs 1785 (NEFT) CSB Bank Thiruvalla Main Branch, Dated 22-01-2021

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

87120sq

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

21. ശൗചാലയം 

5

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

23. ലൈബ്രറി 

Nill

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

Yes

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം