വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം

അപേക്ഷ ഫാറം 

83

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്

Williams Joseph

2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം 

Wings Academy,Palakunnu Complex,Bekal (po),Kasargod

3. ഫോൺ നമ്പർ

9846022233

4. ഇമെയിൽ 

5. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് 

WINGS ACADEMY

6. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ

Udma Panchayath

7. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

Skill College (Computer Study Centre)

8. പിൻ കോഡ്

671318

9. തൊട്ടടുത്ത ബസ് സ്റ്റാന്റ് , റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 

Palakunnu, Kottikullam

10. ക്രമനമ്പർ 9 മായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകലം 

10 Meter

11. നിയോജകമണ്ഡലം 

Udma

12. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി 

Bekal

13. സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേഷനുകൾ 

Kerala State Rutronix, Technical Education Kerala

14. സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ / കോർപറേഷനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

10

15. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ  

2236242

16. പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം കിലോമീറ്ററിൽ 

100 meter

17. പരിശോധന ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ 

Amount Rs 1785, Date: 13/1/2021 By Cash Deposit, Palakunnu Branch-Kasargod

സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

( നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകം )

18. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ ( ചതുരശ്ര അടിയിൽ )

1700

19. ഫർണിച്ചർ വിവരങ്ങൾ

we have sufficient

20. കമ്പ്യൂട്ടർ / പ്രൊജക്ടർ / വൈറ്റ് ബോർഡ് 

we have

21. ശൗചാലയം 

Male and Female

22. നിലവിലെ പരിശീലകരുടെ എണ്ണം / യോഗ്യത 

8

23. ലൈബ്രറി 

1

24. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം / വെബ് ക്യാം 

yes

25. പ്രിൻറർ / സ്കാനർ 

yes

വിജയവീഥി പഠനകേന്ദ്രം - അപേക്ഷ ഫാറം